Privacy policy

Uw privacy en alle persoonlijke gegevens zijn enorm belangrijk voor RMDY. Deze policy is niet enkel juridisch verplicht maar ook om ons en uzelf op de hoogte te brengen van regelgevingen zoals de General Data Protection Regulation (GDPR).

1. RMDY NV; Wie zijn wij?

 1. RMDY NV (hierna ook “wij” of “we” genoemd) komt op dagelijkse basis in contact met gegevens van klanten, prospecten, (website)bezoekers, partners en derden. Privacy en databeheer zijn niet weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering en zijn ook van elementair belang voor RMDY NV.
 2. RMDY NV heeft als maatschappelijke zetel Veldkant 33a, 2550 Kontich en ondernemingsnummer BE 0687.534.713. Wij worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke  voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van het gebruik van de website of onze diensten. 
 3. Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) onze website (www.rmdy.be) en andere afgeleide websites en -pagina’s die gebruikt worden in functie van de bedrijfsvoering van RMDY NV (hierna de website genoemd) en (ii) alle relaties tussen RMDY NV en haar klanten, prospecten, partners en derden.
 4. RMDY NV tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en (iii) de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018.
 5. Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom ontwikkelden we deze privacypolicy om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, overdracht en het gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Daarnaast verschaffen we u ook meer informatie over uw rechten als bezoeker van onze website, klant, prospect, partner of derden. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen. 
 6. Deze privacypolicy hangt samen met de cookiepolicy van RMDY NV. 
 7. Indien u nog vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacypolicy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren
  • Per e-mail: dpo@rmdy.be, ter attentie van de Data Protection Officer
  • Per post: RMDY NV, Veldkant 35a, 2550 Kontich t.a.v. de Data Protection Officer
 8. Deze Privacy Policy werd opgesteld op 25 mei 2018 en werd laatst geüpdatet op 20 april 2021.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

 1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
 2. Wij verzamelen privacy/persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
  1. Indien u gebruik maakt van één van de formulieren op onze website(s), dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registreren en te kunnen antwoorden op uw verzoek (via e-mail, dan wel via telefoon).
  2. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het voeden van de website om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performantie, vermogen, en gezondheid van onze website.
  3. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
  4. Daarnaast verzamelt RMDY NV persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:
   • Contractuele samenwerking met RMDY NV
   • Gebruik van de diensten van RMDY NV
   • Inschrijven voor de nieuwsbrief
   • Correspondentie met en uitgaande van RMDY NV
   • Opvragen van offerte
   • Uitwisselen van business cards
 3. De juridische basis voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is uw toestemming, die samenhangt met onze cookiepolicy. U heeft ten allen tijden recht uw toestemming in te trekken.
 4. De door RMDY NV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 1. RMDY NV kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken
  1. Naam
  2. Voornaam
  3. Bedrijfsadres
  4. Bedrijfsnaam
  5. Ondernemings-/BTW-nummer
  6. E-mailadres
  7. Telefoonnummer (vast/mobiel)
  8. Gebruiksinformatie betreffende het bezoek aan de website, zoals maar niet beperkt tot: browsertype, bezochte webpagina’s, duur bezoek, taalinstellingen
  9. Communicatievoorkeur
  10. Correspondentie met en uitgaande van RMDY NV
  11. Interessevelden
 1. Daarnaast verzamelt RMDY NV automatisch anonieme informatie aangaande het gebruik van de RMDY NV-website. Zo logt RMDY NV vanzelf welke webpagina’s bezocht worden, welke webbrowser gebruikt wordt en van op welke website of bron toegang werd verkregen. Dit stelt RMDY NV in staat RMDY NV het gebruik van de websites, statistisch te benaderen en gerichter te communiceren.

4. Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

 1. RMDY NV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  
  1. Uitvoeren van klanttevredenheidsenquête
  2. Uitvoeren van een overeenkomst met RMDY NV
  3. Leveren van de diensten van RMDY NV
  4. Verzenden van gerichte communicatie op grond van interessevelden
  5. Verzenden van facturen en de invordering van betalingen
  6. Kwailteitsoptimalisatie en beheer van de inhoud van de website
  7. Statistische doeleinden
  8. Opmaken van een offerte

5. Opslag persoonsgegevens

 1. Behalve als een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting zal RMDY NV uw persoonsgegevens bewaren gedurende 12 maanden voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘Hoe gebruiken we persoonsgegevens?’.

6. Privacy en rechten

 1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. Indien je hierop beroep wil doen, neem je contact op met RMDY NV via het emailadres dpo@RMDY.be.
  1. Recht op toegang tot de persoonsgegevens die RMDY NV mogelijks over jou beschikt.
  2. Recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens.
  3. Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
  4. Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
  5. Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
  6. Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 2. Deze rechten oefen je kosteloos uit via bovenvermeld emailadres. Indien je geen communicatie, nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wil ontvangen, kan je hiervoor op elk moment uitschrijven door op de knop “uitschrijven” te klikken, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van RMDY NV.
 3. RMDY NV behoudt de mogelijkheid om deze privacypolicy te vernieuwen. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht.

7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. RMDY NV deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij het noodzakelijk is in het kader van de contractuele dienstverlening van RMDY en de optimalisatie ervan (zoals maar niet beperkt tot: onderhoudswerken, verwerking van betalingen, databasemanagement). 
 2. Indien persoonsgegevens in dit kader gedeeld worden met derden, wordt dit enkel en alleen gedaan na het ondertekenen van een Data Processing Agreement (verwerkersovereenkomst) waarbinnen duidelijke instructies gegeven worden met betrekking tot rechten en plichten van de verwerker alsook rechten en plichten van verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat RMDY NV persoonsgegevens deelt.
  1. Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer RMDY NV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
  2. Wanneer RMDY NV of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke RMDY NV heeft verzameld in overeenstemming met deze privacyverklaring – een van de overgedragen activa zal zijn.
 4. RMDY NV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer (i) hiervoor toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 

8. Beveiliging persoonsgegevens

 1. RMDY NV neemt maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen (i) ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens, en (ii) verlies, misbruik of wijziging van persoonsgegevens. Hiervoor neemt het redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgen. RMDY NV zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in een cloud-omgeving met datacenters binnen de Europese Unie.
 2. Hoewel RMDY NV de nodige maatregelen treft en de controles uitvoert, kunnen we een onfeilbaar niveau van veiligheid niet garanderen. RMDY NV kan geen absolute veiligheid garanderen. Dit omdat geen enkele overdrachtsmethode of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is.
 3. Mogelijk bevat onze website hyperlinks naar andere domeinen. RMDY NV is in geen geval verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij.  

9. Cookiepolicy

 1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

10. Klachten

Wanneer je klachten hebt betreffende de manier waarop RMDY NV persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de privacycommissie.